Colorado city votes to rename ‘Swastika Acres’ neighborhood